Dari Qais ibn Abi Hazim rahimahullah bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu ...